Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

arrow
 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

   Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. jest administratorem danych osobowych.

 • PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

   Przetwarzamy dane osobowe w związku ze:

  • SPRZEDAŻĄ I ZAKUPEM USŁUG W NASZEJ SPÓŁCE
   • Jesteśmy spółką dostarczającą usługi IT, budującą strony internetowe oraz pozycjonującą strony w internecie, drukarnią wielkoformatową, offsetową i cyfrową.
   • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
   • Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy a także numer prawa jazdy kierowcy.
   • Podstawa i cele przetwarzania danych:
    • zawarcie i wykonanie umowy;
    • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
     • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
     • składanie i rozpatrywanie reklamacji;
     • rozliczenie danin publicznoprawnych;
    • usprawiedliwiony interes prawny:
     • udokumentowanie realizacji transakcji;
     • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
     • marketing bezpośredni;
     • tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
     • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
     • archiwizacja.
  • ŚWIADCZENIEM USŁUG HOSTINGOWYCH
   • Świadczymy usługi hostingowe.
   • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
   • Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne, a także numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy a także numer prawa jazdy kierowcy.
   • Podstawa i cele przetwarzania danych:
    • zawarcie i wykonanie umowy;
    • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
     • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
     • składanie i rozpatrywanie reklamacji;
     • rozliczenie danin publicznoprawnych;
    • usprawiedliwiony interes prawny:
     • udokumentowanie realizacji transakcji;
     • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
     • marketing bezpośredni;
     • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
     • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
     • archiwizacja.
  • REKRUTACJĄ
   • Prowadzimy rekrutację pracowników oraz współpracowników.
   • Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
   • Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
   • Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
   • Podstawa i cele przetwarzania danych:
    • zgoda;
    • zawarcie i wykonanie umowy;
    • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
     • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
     • rozliczenie danin publicznoprawnych;
    • usprawiedliwiony interes prawny:
     • rekrutacja;
     • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
     • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
     • archiwizacja.
  • PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
   • Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
   • Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, akcjonariusze posiadający akcje osobowe oraz osoby przebywające na naszych terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
   • Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego.
   • Podstawa i cele przetwarzania danych:
    • zawarcie i wykonanie umowy;
    • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
     • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
     • składanie i rozpatrywanie reklamacji;
     • rozliczenie danin publicznoprawnych;
     • relacje inwestorskie;
     • prowadzenia księgi akcyjnej;
    • usprawiedliwiony interes prawny:
     • udokumentowanie czynności;
     • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
     • marketing bezpośredni;
     • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
     • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
     • archiwizacja;
     • zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).
 • POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

   Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 • BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

   Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

   Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

   • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
    • podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
    • podwykonawcom;
    • podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
   • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
    • inne strony transakcji;
    • firmy transportowe;
    • spedytorzy;
    • agencje celne;
    • ubezpieczyciele;
    • organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
    • sądy;
    • komornicy;
    • biura informacji gospodarczej;
    • operatorzy pocztowi i kurierzy;
    • banki;
    • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
    • podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Remedia.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

   Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

 • SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

   Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres podany poniżej.

 • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

   Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

   W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

 • UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

   Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

  • sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  • dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  • Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres podany poniżej.

   Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji. Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 • SKARGA DO ORGANU NADZORU

   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

 • KONTAKT I INFORMACJE

   Nasze dane adresowe: Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz.

   Strona internetowa: www.remedia.pl

   Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Kontakt

Śmiało!
Nie czekaj!

NAPISZ DO NAS